menu +

Üldtingimused

AO AUTORENT OÜ RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
AO AUTORENT OÜ RENDILEPING
AO AUTORENT OÜ RENDILEPINGU LISA NR.1 – LISAVARUSTUSE LOETELUAO AUTORENT OÜ RENDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED

1)     Rendilepingu kehtivus. Leping jõustub selle allkirjastamisel ja lõpeb Sõiduki tagastamisel, kui osapool(t)el puuduvad pretensioonid. NB! Rentnik vastutab visuaalselt mittetuvastatavate vigade korral nende eest veel 48 tunni jooksul. Reklamatsiooni(de) korral lõpeb leping hetkel, mil pretensioon(id) laheneb(vad).

2)     Vajalikud dokumendid ja esemed on pass/ ID-kaart NING juhiluba, samuti mobiiltelefon. Ajutist/esmast juhiluba ei aktseptseerita. Mobiiltelefoni puudumisel/selle numbri mitteavaldamisel rendilepingut ei sõlmita. Rentnik kohustub hoidma oma mobiilset sidevahendit pidevalt sellises tööreziimis, mis võimaldaks SMS-suhtlust.

3)     Nõuded rentnikule. Rentnik peab olema vähemalt 21 ning maksimaalselt 70 (erandina 75) aastat vana, ilma kehtiva (või ärakantud varavastase kuriteo) kriminaalkaristuseta, omama vähemalt 2-aastast B-kat sõidukijuhi kogemust. Esmakordsel rentimisel võib Rendileandja küsida täiendavaid andmeid (AO Autorendi lisaküsimustik).

4)     Lisajuhi vvormistamine eraisikust rentnikule on tasuta. Lisajuhile kehtivad eranditult samad nõuded mis Rentnikulegi (ka nõue tulla esmakordsel vormistusel isiklikult kohale). Ühele sõidukile üle ühe lisajuhi ei vormistata.

5)     Renditasu maksab Rentnik üldjuhul täies ulatuses ette. Erikokkuleppel (paari nädalat ületava rendiperioodi korral) võib rendi tasuda ka osaliselt. Maksta saab nii pangaülekandega (ka kohapeal) kui sularahas. Hind sisaldab kasko –ja liikluskindlustust, 24h tasuta autoabi EL territooriumil ning sõiduki korrapärast/loomulikust kulumisest tingitud hooldust-remonti. Kütus, õlid ja vedelikud ei sisaldu rendihinnas (millest tulenevalt katab Rentnik täies ulatuses sõidukile nende vähesusest/puudumisest tekkinud kahjud). Hinnad ei sisalda käibemaksu – Rendileandja ei ole km-kohuslane. Kui rendiperioodi eest tasutav summa jääb alla 36 EUR (v.a. esmakordsel rentimisel), tasub Rentnik täiendavalt (sõltumata rendiperioodi pikkusest) 10 EUR Sõiduki tavapärase sisekoristuse loovutus/tagastuskulude katteks.

6)     Tagatisraha on üldjuhul 300EUR (ent võib olla ka suurem). Tagatis on seotud kaskokindlustuse omavastutusega, mis kõigil AO Autorendi sõidukitel on 200EUR. Omavastutust ületav 100EUR broneeritakse juhuks, mil Sõiduki liikluskindlustuse riskigrupp kahjujuhtumi tõttu tõuseb (ühekordne leppetrahv) või (kergemate varaliste kahjudega liiklusõnnetuse korral) tagastatakse Sõiduk pooliku/tühja kütusepaagi ja/või määrdunud salongiga.

7)     Tagatisraha vabastatakse auto tagastamisel, kui Rendileandjal puuduvad pretensioonid: Sõiduk on samas seisukorras milline see oli loovutushetkel (arvestamata loomulikku kulumist), on komplektne (k.a. lisavarustus – kogumaksumusega üle 200EUR), praktiliselt puhas ja (ääreni) täis kütusepaagiga. Tagatise vabastamise eeldus on Rentniku kirjalik kinnitus parkimistrahvide puudumise/tasumise kohta, samuti kinnitus valmisolekust tasuda võimalikud kiiruskaameratrahvid. Ühtlasi nõustub Rentnik, et Rendileandjal on õigus tehtud kulutused Rentnikule määratud trahvide/nende täitekulude osas sisse nõuda 1,5 kordses ulatuses (näit. juhul, kui Rentnik ei ole hilisemalt kättesaadav Lepingus näidatud sidevahendite kaudu ja on esitanud ebatäpse aadressi).

8)     Rentniku esitatud valeandmete ilmnemisel, samuti Rendileandja põhjendatud kahtluse korral enesele kuuluva vara heaperemehelikus kasutuses olemisest (hilisem lisateave Rentniku/lisajuhi isikust), lõpetab Rendileandja Lepingu ennetähtaegselt Sõiduki tagastusnõudega. Tagastusnõudeks loetakse Rendileandja sellesisuline SMS-sõnum, mispuhul peab Rentnik tagastama Sõiduki hiljemalt nelja tunni möödumisel alates sõnumi saatmisest – sõltumata asjaolust, kas ta sai sõnumi kätte või mitte! Tagasinõude täitmisega viivitamisel rakendub leppetrahv 15 EUR/tund.

9)     Sõiduki loovutamisel esmakordsele rentnikule loovutab Rendileandja selle eranditult ja rendilesoovija etteteatamisega (telefonitsi) üksnes AO Autorent OÜ territooriumil (vt. p.3) tööpäevadel ajavahemikul 9.00-20.00. ja L-P 10.00-18.00. Rendileandja võib ilma transpordivahendita Rentnikule vastu tulla (5 km raadiuses Tallinna kesklinnast),sõidutades viimase kohale ilma lisatasuta. Järgneval rentimisel on võimalik Sõiduki ettetoomine lisatasu eest (10EUR) Rentniku soovitud asukohta (kesklinnast 5 km raadiuses) tööpäevadel ajavahemikul 9.30-19.30. Ettetoomise kinnitus on Rendileandja SMS-sõnum soovitud aadressi ja kellaajaga. Muul ajal ja/või mujale toimub ettetoomine vastavalt poolte kokkuleppele. NB! Püsivalt külmade ilmaolude korral (temp. -12C ja külmem) võib Rendileandja loobuda sõidukite rentimisest esmarentijaile!
Kommentaar: Rendileandja ei soovita ettetoomise teenust – püsivalt halbades ilmaoludes (eriti kleepuva lume korral) ei ole kohaletoimetatud sõiduk enam praktiliselt puhas. Ka puhastamine on raskendatud, mistõttu jääb (teoreetiline) võimalus: eelmise rentniku tekitatud tavaoludes visuaalselt tuvastatav (kere)vigastus on rendileandjal jäänud märkamata!

10)  Sõiduki seisukord rendiperioodi algul. Rentniku huvides on Sõiduk enne lepingu sõlmimist hoolikalt üle vaadata. Üldjuhul teostatakse lepingueelne ülevaatus koos Rendileandjaga, kes omalt poolt on juba eelnevalt üles märkinud vastava sõiduki pisivigastused (mõlgid-kriimud). Üldjuhul kohustub Rendileandja loovutama Sõiduki komplektsena (st. Sõiduk omab kõiki valmistajatehases paigaldatud kere/salongi plast-detaile, ilukilpe/jalamatte jms). Kui Rentnik jätab omalt poolt avastatud puudused üles märkimata, kaotab ta sellega Sõiduki tagastusel õiguse mitte tasuda selle kerel ja/või salongis esinevate puuduste likvideerimiseks (Rendileandja poolt) tehtavaid kulutusi! Rendileandja kinnitab, et temale teadaolevalt on Sõiduki kõik tehnilised sõlmed (mootor, käigukast, veermik jm.) täies töökorras ning omavad piisavat kasuturessurssi. Rentniku kahtluse korral Sõiduki veermiku/pidurite või mootori osas soovitab Rendileandja: teostada üheskoos Sõiduki kiirülevaatus lähedalasuvas tehnoülevaatuspunktis.
Kommentaar: kuigi esmapilgul tundub tegu olevat ajamahuka lisaettevõtmisena, kulub praktikas sellele paarkümmend min (veermiku ülevaatus kestab 5-7min) ja maksab 5 EUR, nagu ka mootori seisukorra kontroll (heitgaaside mõõtmine). Mistahes olulise vea ilmnemisel tasub ülevaatuse eest Rendileandja, võimaldades alternatiivsõiduki (soodustingimustel).

11)  Rentniku kohustus on kasutada Sõidukit heaperemehelikult. Enne igakordset sõidu alustamist peab Rentnik veenduma Sõiduki tehnilises korrasolekus. AO Autorendi sõidukitega ei ole lubatud liigelda väljaspool B-kat. sõidukitele ettenähtud teid. Ilma pinnasekatteta teedel (metsateed) liiklemine toimub rentniku omal vastutusel ja selle tagajärjel sõidukile tekkinud vigastuste remondikulud katab täies ulatuses rentnik – vigastusi ei loeta loomuliku kulumisega seonduvaiks. Marsruudi valikul soovitab Rendileandja tungivalt eelistada asfaltkattega teid kruusakattega teedele, kuna viimaste läbimisel tekkiva tolmu eemaldamine salongist/salongi õhufiltri ennetähtaegne vahetus ning mootoriruumi pesu toovad kaasa auto puhastuskulude märkimisväärse tõusu!
Kommentaar: salongi õhufiltri vahetus on 25EUR, salongi (keemiline) puhastus küündib 80-120 euroni ning mootori pesu teostavad autopesulad üldjuhul kliendi vastutusel – st. tema vastutab võimalike (niiskusest tekkinud) el.süsteemi rikete eest!

12)   AO Autorendi sõidukitega on keelatud osaleda mistahes motospordivõistlusel, samuti sellise treeningul. Eelneva vastavasisulise kirjaliku kokkuleppeta on keelatud tasuliste veoteenuste (näit. taksoteenuse) osutamine. Ka on sõidukeid keelatud kasutada õppesõiduks ja pukseerimiseks. Sõiduautode kasutamine kaupade veoks ei ole (eelneva kooskõlastuseta – milleks loetakse Rendileandja vastavasisuline SMS-sõnum) lubatud. Rentnikul on keelatud kasutada Sõidukit seadusevastastel eesmärkidel, anda seda mistahes vormis allrendile ning loovutada Sõiduki juhtimist/süütevõtit kolmandale isikule . Ka on keelatud ilma kooskõlastuseta (SMS-sõnum vastava aadressi/telefoniga) Sõidukiga siseneda mistahes põhjusel autode remondi –ja/või hooldusega tegelevate ettevõtete tööruumide territooriumile (v.a. Sõiduki loovutuse-eelne pesu Rendileandja soovitatud pesulas)!

13)  Rentniku vastutus rehvide osas. Rendileandja kohustub (vajadusel keset rendiperioodi) välja vahetama rehvi(d), mille(de) mustrisügavus (loomuliku kulumise tõttu) on vähenenud alla 3mm (mustri tööpinnast arvestades). Rentnik on kohustatud jälgima rehvide seisukorda, kontrollides kahtluse korral rehvirõhkusid. Mistahes põhjusel purunenud /kasutuskõlbmatuks muutunud rehv koos samal teljel asuva „paarilisega” loovutatakse Rentnikule. Rehvipaari maksumus arvestatakse maha tagatisest. Kasutuskõlbmatu rehvi(paari) hinda arvestab Rendileandja järgnevalt: ühe 3 mm mustrisügavusega rehvi maksumus on 10 EUR ja iga järgnev mm mustrisügavust (kuni 6mm-ni) lisab hinnale 10 EUR (üle 6mm jääv – 12 EUR). Näide. 5 mm mustrisügavusega rehvipaari hind on: 2x(10+2×10)=60 EUR.
Kommentaar: Rendileandja ei eelda rehvi(de) kasutuskõlbmatuks muutumisel Rentniku tahtlust, mistõttu hind ei sisalda mingeid sanktsioone – Rendileandja küsib tagasi vaid hädavajaliku summa samaväärse rehvi(paari) soetamiseks.

14)  Sanktsioonid ja nende suurused. . Mittepuhas Sõiduk – puhastuskulud 1,5 kordse maksumusega. Mitttetäis kütusepaak – kütuse maksumus pluss 5 EUR. Trahv Sõidukis suitsetamise, toitumise ja/või alkoholitarbimise eest – al.100EUR kuni polstri(te) ja selle(nende) vahetuse maksumuseni (300-500EUR). Sõiduki hülgamine (k.a. liiklusõnnetuse tagajärjel) või selle valduse kaotamine kelmuse tulemusel – Sõiduki väärtus pluss kahe kuu renditasu (min.500EUR). Süütevõtme kaotus – 100 kuni 250EUR (kui ei kaasne muid kahjusid). Sõiduki osade-sõlmede ja/või lisavarustuse (vt. lepingu lisa nr.1) kaotus, rikkumine või vahetus kõlbmatu/halvemas seisukorras/odavama analoogi vastu – Rendileandja kahju 1,5-kordselt. Leppetrahv Sõiduki lepingujärgse tagastusega viivitamisel (enam kui 1 tunnist etteteatatud hilinemist ja 30min. etteteavitamata viivitust loetakse lisarendipäevaks) – renditasu x2, lisaks Rendileandja võimalik kahju järgmise kliendi poolt broneeritud Sõiduki kasutuse mittevõimaldamisest. Rentniku/lisajuhi või kolmanda isiku mistahes tegevuse või tegevusetusega (v.a. liiklusõnnetus) Rendileandjale põhjustatud kahju, mida ei korva kindlustused – kahjusumma pluss kahju kõrvaldamise ajakulu maksumusega 10EUR/tund. NB! Kõigele eel-loetletule lisandub Rentnikule tekkinud rahalise (lisa)kohustuse täieliku täitmisega viivitamisel viivis summas 0,25% päevas ja võimalik (välja)nõudekulu (kohtukulu). Ka nõustub Rentnik tingimusega, mille kohaselt on Rendileandjal õigus avalikustada rahuldamata nõue (mis Rendileandja arvates EI OLE tekkinud Rentniku tahtluse tulemusel) 14 päeva möödumisel Krediidiinfo/Kreedixi maksehäirete registris. Rentniku tahtluse/mitteheaperemeheliku käitumise tulemusel tekkinud nõude võib Rendileandja avalikustada 24 tunni möödumisel alates nõude/pretensiooni tekkimisest!

15)  Nõuete täitmine. Rentnikul on kohustus tasuda Rendileandja mistahes rahalised nõuded 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul. Rahalised kohustused tuleb täita ka juhul, kui asjaoludega seoses viiakse läbi väärteo –kriminaalasja või kindlustusjuhtumi menetlust. Rendileandja posti teel saadetud nõue Rentniku Lepingus näidatud elu –või tegevuskoha aadressile (+ vastavasisuline SMS) loetakse viimase poolt kättesaaduks. Kui Rentnik ei nõustu nõude või selle suurusega, on tal õigus esitada pretensioon 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates nõude kättesaamisest. Pretensiooni esitamata jätmist tõlgendab Rendileandja nõudega nõustumisega täies ulatuses ning Rentniku hilisemaid pretensioone ei arvestata. Nõuete mittetäitmisel pöörduvad osapooled Harju Maakohtusse.

16)  Tankimine. Sõidukite varustuse hulka kuulub Statoil Eesti AS „kuld“-tasemel sooduskaart. Rentniku vaieldamatuks huviks on (vältimaks ebakvaliteetsest kütusest põhjustatud mootoririkke hüvitamise kohustust) tankida üksnes ülalmainitud ettevõtte tanklates! Tankimisel palume kindlasti võtta kaasa tshekk-arve, mille olemasolu Rendileandja sõiduki tagastusel (vastavalt odomeetri näidule) kontrollib! NB! Tshekk-arve ei pea olema vormistatud AO Autorent OÜ-le ja Rendileandja ei jäta tshekki enda valdusse, vaid tagastab selle (soovi korral) koheselt.

17)   Läbisõidupiirang. Kehtib läbisõidupiirang järgneva valemi alusel: iga rendihinnana tasutud 10 senti annab Rentnikule õiguse läbida lisatasuta 1km (st. 1EUR=10km). Sõiduki tagastusel võrdub rendiperioodi eest tasutud kogusumma eurodes lisatasuta kilomeetrite arvuga korrutatuna kümnega. Näide: rentnik tasus 10-päevase rendi eest kokku 30+24+23+22+21+20+19+17+17+17=210EUR, millega kehtestus läbisõidupiirang 210×10=2100km! Sama sõiduki rentimisel 4 nädalaks kujunevad vastavad numbrid järgmiselt: 159(I nädal)+119(II nädal)+109(III nädal)+98(IV nädal)=485EUR ehk 4850km ja (hetkel pakutava) täis-soodustusega rentnikule vastavalt 28x12x10=3360km. Rendileandja pretensioonide rahuldamiseks kulunud summasid lisatasuta kilomeetrite arvestusel (üldjuhul) EI ARVESTATA! Läbisõidupiirangu ületamisel tasub rentnik lisakilomeetrite eest vastavalt antud sõiduki spetsifikatsioonile 4 kuni 10 EUR iga 100km kohta.

Kommentaarid: 1) Erinevalt mõnede konkurentide ebaloogilisest hinnapoliitikast (ühe päeva limiit 400km, kuulimiit 6000km) ei maksa Rentnik esimeste (nö. „kallimate”) päevade eest „tühja”, vaid väldib Sõiduki tagastusel võimaliku ebameeldiva üllatuse lisakulutuse näol. 2)Lisakilomeetri hind (0,06EUR) on turu üldist hinnataset asvestades soodne. Diiselmootori hoolduskulud on oluliselt kõrgemad kui bensiinimootoril – 160EUR iga 15 000km läbimisel versus 70-80EUR umbkaudu 20 – 25 000km järel (ilma turbota) bensiinimootoril. Lisaks turbo, kütusepumba ning pihustite (uutena hind kokku min. 2000EUR) amortisatsioon. Ülaltoodust johtuvalt maksab sarnase hinnaklassi bensiinimootoriga mudeli lisakilomeeter 0,04EUR. (100 lisalkilomeetrit = 4EUR)

18)   Geograafilised piirangud Eesti residendile. A) Sõiduki esmasel rentimisel ei ole EV riigipiiri ületamine ilma kirjaliku erikokkuleppeta lubatud. B) Järgnevatel rendiperioodidel on Sõidukiga lubatud liigelda Balti riikide territooriumil eelneval kokkuleppel (milleks loetakse Rendileandja vastavasisuline SMS-sõnum) tingimusel, et vähemalt poole rendiperioodi ulatuses viibib Sõiduk EV territooriumil. C) Liiklemine mujal EL territooriumil (k.a. Skandinaavia) toimub alati osapoolte eelneva kirjaliku erikokkuleppe alusel. D) Väljaspool EL territooriumi (Venemaa ja endised SRÜ-riigid) AO Autorendi sõidukeid kasutada ei saa.

Kommentaarid: B) Käesoleva lepingu p. 12 viimase tingimuse (Rentniku voli siseneda rendisõidukiga autoremondi-hooldusettevõtte tööruumidesse üksnes vastavasisulise SMS-sõnumi saamisel) täpne sisuline täitmine Rendileandja poolt on (võimaliku tehnilise rikke korral) sõiduki viibimisel Lätis-Leedus oluliselt raskendatud, mistõttu viimane soovib vähendada sellise olukorra tekkimise riski. C) Võimaliku tehnilise rikke kõrvaldamise maksumus mõnedes EL riikides (Skandinaavia) võib osutuda kordades kallimaks (Eestiga võrrelduna). Samas osades liikmesriikides (Leedu, Poola, Bulgaaria-Rumeenia) VÕIB remondi kvaliteet juhuslikus remonditöökojas olla mittepiisav ning defitsiitsete sõlmede vargusrisk kasvada kordades, mistõttu fikseeritakse rentniku käitumine tehnorikke korral eelneva kirjaliku kokkuleppega. Kokkuleppe põhiprintsiip: kuna Rendileandja väljastab sõiduki Eestis konkureerival (rendi)hinnatasemel, siis kompenseerib ta ka rikke kõvaldamise maksumuse (töö+varuosad) vastavalt Eestis käibivatele hindadele! D) Kuigi lisatasu eest oleks võimalik juurde osta antud riikides kehtiv kaskokindlustus, ei ole Rendileandja antud teenuse osutamisest huvitatud (n. teede seisukord).

19)  Mitte-Eesti residendist Rentnikule on EV riigipiiri ületamine AO Autorendi sõidukiga keelatud.

20)  Vastutus sõiduki tehnilise rikke korral. Rendileandja ei vastuta Rentniku ees Sõiduki tehnorikkest põhjustatud reisi viibimise või katkemise kulude eest. Tasuta autoabi pakett (kogu EL territooriumil) tagab (kindlustusjuhtumi korral) sõidukõlbmatu Sõiduki tasuta transpordi Tallinna või (tehnilise vea ilmnemisel välismaal) lähimasse remondiettevõttesse. Rentniku heaperemehelik suhtumine eeldab kohest reageerimist Sõiduki tehnoseisundi võimalikule halvenemisele (süttinud märgutuli, mis ei kustu vedeliku lisamisel, mootori ebaühtlane/tõrgetega töö, vibratsioon kiirendustel/pidurdustel jms). Eeltoodud juhtu loetakse eriolukorraks ja Rentniku kohus on (ööpäevaringselt) teavitada koheselt Rendileandjat (telefonitsi). Rendileandja kohustub Rentnikku võimaluste piires abistama – vea iseloomu väljaselgitamine ja sellest tulenev edasine tegevus (kas jätkata sõitu piiratud ulatuses või kutsuda puksiir); vajadusel lähima/sobivaima majutuse (ning uue rendiauto) väljaselgitamine jne. Sidekulud tasub Rentnik (NB! Balti riikides on Eesti operaatori kohapealses võrgus kõnedele vastamine tasuta). Rentniku hooletusest põhjustatud tehnovigade remondikulud on Rendileandjal õigus täies ulatuses (vastavalt remondi-hooldusettevõtete hinnapakkumistele) Rentnikult sisse nõuda/tagatisest maha arvata koos saamata jäänud tuluga (Sõiduki remondiks kulunud päevade arv korrutatuna keskmine rendihind – max kolme nädala ulatuses).

21)  Liiklusõnnetuse korral tuleb sündmuskohale kutsuda politsei (inimkannatanu olemasolul) või täita blankett „teade liiklusõnnetusest”. Blanketi või politsei poolt koostatud dokumentatsiooni koopia esitamata jätmisel vastutab Rentnik Rendileandjale tekkinud kahjude eest täies ulatuses.

22)  Sõiduki tagastab esmakordne Rentnik üldjuhul AO Autorent OÜ territooriumile Lepingus kokku lepitud ajal (E.-R. kl 9.00-20.00; L.-P. kl 10.00-18.00). Järgneval rentimisel võib Sõiduki kokkuleppel (Rendileandja SMS-sõnum tagastuskoha aadressi –ja kellaajaga) lisatasu eest (12 EUR tööpäevadel kl. 09.30-19.30) tagastada ka Rentnikule sobivas punktis Tallinna kesklinna läheduses (kuni 5 km raadiuses). Ajavahemikul 20.00-09.00 Sõiduki tagastamine (ka lisatasu eest) väljaspool AO Autorent OÜ territooriumi on välistatud. Juhime Rentniku tähelepanu asjaolule: KUI Sõiduki seisukord ei vasta nõuetele (auto kere on määrdunud/lumine), tasub Rentnik Rendileandja kaotatud aja eest (pesula otsimine/pesuks kuluv aeg) täiendavalt 7 EUR/tunnis! Sõiduki tagastamine kolmanda osapoole vahendusel (võti jäeti majutusasutuse administraatori valdusse) ei ole lubatud – sel juhul on nõutav lisadokument kolmanda osapoole (notariaalne) kinnitus Rendileandja võimalike pretensioonide rahuldamisest omal kulul!
Kommentaar: kolmanda osapoole Sõiduki valdusesse kaasamisel kaob järjepidevus – administraator „ei tea midagi”, Rentnik aga väidab (parkimisel hilisemalt tekitatud mõlkide korral heauskselt), et süütevõtme loovutushetkel neid polnud.

23) Sõiduki seisukord tagastamisel. Tagastusel tuleb arvestada min. 15 minutilise ajakaoga, mis kulub Sõiduki kontrolliks/lepingu lõpetamiseks. Tagastatav Sõiduk peab olema praktiliselt puhas (nii kere, salong kui mootori –ja pakiruum). „Praktiliselt puhas”(?) – st. auto määrdub halbade ilmaolude korral teekonnal (lähedalasuvast) pesulast AO Autorendi territooriumile mingil määral paratamatult. Mõnepäevase rendiperioodi ja püsivalt heade ilmaoludega võib Rentnik proovida Sõiduki tagastust ka ilma kerepesuta – tingimusel, et eriarvamuse tekkides jääb kehtima Rendileandja oma. Kindlasti ei aktsepteerita Sõidukit, mille kere on kaetud (ka õhukese) tumeda tolmu/lumekihiga! Salongi kuivkoristuse võib rendileandja sooritada ka ise (maksumus üldjuhul 3 EUR). Tagastatav sõiduk peab olema ääreni täis kütusepaagiga. Alates kütusenäidiku jõudmisest maksimumasendisse tankimisel kuni tegeliku täitumiseni mahutab paak veel 4-6l kütust ( 5-10 EUR väärtuses). Kuna AO Autorent julgeb end nimetada odavrendifirmaks, ei saa ta sellist kadu lubada. Puuduolev kogus (enam kui 1 liiter) arvestatakse Rentniku tagatisest maha 1,5 kordse hinnaga. Lisavarustus peaks asuma kohvris – nii nagu see oli Sõiduki loovutamisel. Esemete sõidukist otsimise eest lisatasu ei võeta, ent Rentnik peab arvestama täiendava ajakuluga!

24) Meeldivat ja probleemivaba rendikogemust!AO AUTORENT OÜ RENDILEPINGU LISA NR.1 – LISAVARUSTUSE LOETELU
1) Varuratas – sõltuvalt seisukorrast 30-70 EUR

2) Rattavõti – 10EUR (B-varuosa) või 20 EUR (originaal)

3) Puksiirkonks – 25 EUR

4) Tungraud – 15 EUR (B-varuosa) või 35 EUR (originaal)

5) Penoplastist rattavahetustarvikute pesa (originaal) – 25 EUR

6) Ilukilp (kokku 4tk) – 2,5 EUR (B-varuosa) või 7 EUR (originaal)

7) Jalamatid (komplekt)  – 25 EUR (B-varuosa) või 50 EUR (originaalid)

8) Tööriistakohver – 11 EUR

9) Tulekustuti – 13 EUR

10) Apteek – 11 EUR

13) Ohukolmnurk – 6 EUR

14) Tõkiskingad – 4 EUR

15) Ohutusvest – 4 EUR

16) Taskulamp (generaatori ja akuga) – 5 EUR

17) Mootoriõli 1l (vastavalt tehase nõudmistele) – 10 EUR

18) Jahutusvedelik (1l)  – 3 EUR

19) Parkimiskell – 2 EUR

20) Aknapesu –ja kuivatuslapid (spetsiaal) –1,5 ja  4 EUR

21) Tallinna ja Eesti kaardid – 2x2EUR

22) Lumetõrjehari  ja klaasipuhasti – 4 ja 1,5 EUR

23) Labidas (lumetõrje) – 6 kuni 20 EUR

 

KOKKU:  190-330 EUR

Autol reg. Nr. ……………………….  on plekk/tehase valuveljed (4tk) kogumaksumusega ………………EUR

Autol on rehvid ……………………………………………. (mark ja mudel) mustrisügavusega …………. mm

ÜLES / UP